Aug 15 – De strategische vastgoed-sturing bij fusie-partners Kleurrijk Wonen en SVT wordt – naast techniek en financiën – ook richting gegeven vanuit bewoners-marktdata. Met inzicht in tal van lifestyle kenmerken van elk (!) huishouden krijgt de corporatie vat op latente en toekomstige woonwensen in haar regio. Een classificatie in 9 huurders-doelgroepen – klantgroepen – is inmiddels toegepast op alle woningen van de fusie corporatie.

Met de eenduidige informatie kan nu per doelgroep de woningbehoefte per gemeente/kern worden voorspeld. Zo kan snel worden bezien met welk beleid (vastgoed, maar ook sociaal beleid) er ter plaatse geanticipeerd kan worden op zaken als vergrijzing, individualisering, participatie en communicatie.  Voor het duurzaamheidsbeleid kan met het databestand gezocht worden naar kansrijke woningen met bewoners met draagvlak. Daarnaast wordt het gebruikt bij de onderbouwing van prestatieafspraken met gemeenten. Evenals om kansrijke complexen te selecteren voor de doorstroming van senioren.

De doelgroepen zijn overzichtelijk – en letterlijk – in kaart gebracht.  Het inzicht stimuleert de werkwijze van de corporatie om de (toekomstige) bewoner centraal te stellen bij strategische afwegingen. Mildred Hermsen verwoordt het in een interview op de Renda site als volgt: “We moeten alert blijven dat de techniek ons niet definieert, maar dat de klant de techniek definieert.”

Zie ook case De Stroomversnelling, case corporatie Woonvisie in Ridderkerk,  case Roosendaal, case Overbetuwe, case GroenWest

Leave a Reply